Find affaldstransportør

Alle virksomheder producerer affald. Det er virksomhedens ansvar, at affaldet transporteres af en registreret transportør og afleveres til et godkendt behandlingsanlæg.

Transportører, indsamlere og behandlingsanlæg af affald skal ifølge reglerne i affaldbekendtgørelsen være godkendt  og registreret i Det nationale affaldsregister, som administreres af Miljøstyrelsen.

Transportører af genanvendeligt erhvervsaffald
Transportører af genanvendeligt erhvervsaffald overtager ansvaret for affaldet fra affaldsproducenten og sikrer, at affaldet afleveres på et registreret behandlingsanlæg, samt indberetter data om affaldet til affaldsdatasystemet.

Transportører af forbrændings-, deponeringsegnet eller blandet affald
Transportører af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald overtager ikke ansvaret for affaldet. Det er derfor stadig affaldsproducentens ansvar, at affaldet er sorteret korrekt, når transportøren afleverer affaldet på et godkendt behandlingsanlæg.