KL’s plan for den grønne omstilling af affaldssektoren bliver helt sort

ARGO: Den grønne omstilling står øverst på vores alles dagsorden – politisk såvel som for affaldssektoren. Kommunernes Landsforening (KL) har som led i udmøntningen af den politiske aftale af 16. juni 2020 om en grøn omstilling af affaldssektoren fået til opgave at pege på, hvilke affaldsforbrændingsanlæg der skal lukkes. Her fremgår et af Danmarks nyeste anlæg ARGO i Roskilde på listen.

Men hvis KL’s indstilling godkendes, risikerer man at modarbejde de politiske intentioner bag aftalen og dermed umuliggøre den grønne omstilling.

Af forligsaftalen fremgår det, at der i vurderingen af, hvilke anlæg som skal lukkes, skal lægges vægt på 1) forbrændingsanlæggenes effektivitet, 2) anlæggenes miljø- og klimaeffektivitet, 3) påvirkningen af danskernes økonomi, 4) de samfundsmæssige omkostninger samt 5) kapacitetstilpasning til nationale affaldsmængder. Den analyse, som KL bygger deres vurdering på, tager dog ikke i tilstrækkelig grad højde for de i aftalen fastlagte kriterier, ligesom den er så fejlbehæftet og mangelfuld, at det som resultat får, at man lukker nogle af Danmarks nyeste, mest effektive og mest miljøvenlige anlæg.

De mest miljøvenlige anlæg bliver tabere
”Fra et miljø- og klimaperspektiv er det helt ”sort”, at ARGO er foreslået til at lukke. ARGO er et af de nyeste anlæg i Danmark og er derfor også et af de få anlæg, der teknologisk og størrelsesmæssigt har mulighederne for at anvende fremtidens afgørende teknologier som fx CO2-fangst. ARGO er også et af de mest miljøvenlige anlæg, som arbejder med i alt 53 miljøparametre for bl.a. luft, slagge, spildevand og CO2-udledning. Men i analysen ser man kun på 5 af de miljøparametre, som har betydning for vurderingen af et anlægs miljøvenlighed, hvilket naturligt giver et misvisende billede af, hvilke anlæg som er mest eller mindst miljøvenlige”, siger bestyrelsesformand i ARGO og borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup og uddyber:

”Hvis ARGO lukker, vil det få konsekvenser for muligheden for en grøn omstilling af affaldssektoren. Ikke nok med, at det vil være sværere at kunne anvende fremtidens teknologier, så vil det også betyde en øget brug af biomasse, som man politisk ellers ønsker udfaset, og 35.000 flere lastbiler om året, der skal køre ind i København for at transportere affald fra de ca. 420.000 borgere, ARGO i dag servicerer. Det er ikke klimavenligt. Det er klimatosset”.

Ekstraregning til 170.000 husstande
KL har i deres vurdering også skullet tage højde for anlægs effektivitet og de omkostninger, lukningerne måtte have for borgerne.

”Målt på pris er ARGO et af de mest effektive anlæg. Vi har den næstlaveste affaldstakst på Sjælland og den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn. Derfor vil en lukning af ARGO betyde en ekstraregning til 170.000 husstande på mellem 1.200 – 1.300 kr. om året. Derudover har man ikke i de samfundsøkonomiske beregninger taget højde for, at nye anlæg, som følge af store investeringer, har en gæld. Hvis man lukker ARGO i 2026, vil staten derfor stå med en ekstraregning på ca. 930 mio. kr., som skatteyderne ville skulle betale. Økonomisk set er det derfor uhensigtsmæssigt, at man lukker nogle af de nyeste anlæg, mens man fx vælger at bevare et ældre anlæg med en 48 år gammel dampkedel”, siger bestyrelsesformanden og anbefaler derfor, at der fra Folketinget stilles krav om, at der udarbejdes et mere retvisende og faktuelt grundlag, som kan danne afsæt for beslutningen.

Energistyrelsen skal den 12. februar 2021 træffe endelig afgørelse om, hvorvidt KL’s indstilling af affaldsforbrændingsanlæg, der skal lukkes, kan godkendes.

Fakta:
Faktuelle fejl og mangler i beslutningsgrundlaget:

  • Rapporten ignorerer 48 ud af 53 afgørende parametre for et anlægs påvirkning af miljøet.
  • Rapporten forholder sig ikke til et anlægs muligheder for at udnytte fremtidens afgørende miljøteknologier som fx CO2-fangst.
  • Rapporten ser ikke på anlægs investeringer og gæld og ignorerer derfor de reelle samfundsmæssige omkostninger, der er ved at lukke givne anlæg.
  • Rapporten bygger på et uens sammenligningsgrundlag af bl.a. anlægs takster, priser og afskrivningsmodeller.
  • Rapporten inkluderer ikke de mest gængse mål for effektivitet – nemlig takster for affaldshåndtering og fjernvarmepriser.Læs Fakta om dels konsekvenserne af en lukning af ARGO og dels rapportens fejl og mangler.