Mere grøn energi fra madaffald i ni kommuner

ARGO SIKRER EN ENDNU MERE EFFEKTIV OMDANNELSE AF DET FRASORTEREDE MADAFFALD TIL GRØN ENERGI I FORM AF BIOGAS: Fra midten af 2020 sorterer borgerne i ARGOs ni ejerkommuner madaffald ved husstandene. I nogle kommuner har man gjort det i årevis, andre kommuner starter i år. ARGO har i samarbejde med kommunerne nu fundet en ny løsning, som fremadrettet sikrer en endnu mere effektiv omdannelse af det frasorterede madaffald til grøn energi i form af biogas.

Biogas kan bruges i naturgasnettet i stedet for fossil naturgas, og kan derefter for eksempel tappes og bruges til tung transport. Borgerne i de ni kommuner forventes samlet at kunne udsortere ca. 20.000 ton madaffald om året, hvilket giver biogas i en mængde, så en gas-drevet lastbil rundt regnet ville kunne køre ca. 1.500 gange Roskilde-Rom t/r, igen svarende til en CO2-besparelse på mindst 2.200 ton årligt, sammenlignet med dieselolie som drivmiddel. Desuden resulterer processen i et gødningsprodukt, som kan anvendes i økologisk landbrug.

ARGO samarbejder med private virksomheder ARGO har tilbage i 2018 undersøgt forskellige løsningsmuligheder for behandling af madaffaldet og fandt i den sammenhæng, at der findes adskillige private virksomheder, som kan løse opgaven. På den baggrund gennemførte ARGO sidste år et udbud og bad relevante virksomheder om at give tilbud på behandling og bioforgasning af madaffald fra de ni kommuner. Der kom fire tilbud, og på baggrund af en samlet vurdering af pris, udbytte af biogas, kvalitet af gødningsproduktet, miljøforhold m.m. vandt virksomheden Gemidan A/S udbuddet.

– Med den nye løsning bidrager vi dels til den nationale klimamålsætning på 70 % CO2-reduktion i 2030 og dels til at opnå målene i den nationale strategi- og ressourceplan, der sigter efter en genanvendelsesprocent på 50% af husholdningsaffaldet i 2022. Samtidig er løsningen et godt eksempel på offentlig-privat samarbejde, hvor vi som offentlig virksomhed stiller krav til miljø, kvalitet og pris, og en privat virksomhed udfører opgaven til gavn for begge parter og for samfundet som helhed, siger bestyrelsesformand i ARGO, Niels Hörup.

Hvad sker der med madaffaldet?  Gemidan A/S skal løse opgaven fra 1. januar 2021. Det indsamlede madaffald bliver omlastet hos ARGO i Roskilde, hvorfra det vil blive kørt til forbehandling i Ølstykke, hvor Gemidan A/S bygger et nyt forbehandlingsanlæg til opgaven. Efter forbehandlingen, hvor madaffaldet omdannes til en flydende grød (pulp), vil det blive kørt til bioforgasning på Nature Energy’s biogasanlæg ved Odense.

Gemidan A/S garanterer et gasudbytte på 90 m3 metan pr. ton, oparbejdning af biogassen til naturgaskvalitet og maksimalt 2% metantab fra biogasanlægget. Den afgassede biomasse vil kunne anvendes på økologisk jordbrug, og mængderne af synlige fysiske urenheder er på alle parametre mindre end 1/3-del af grænseværdierne. Det samlede energiforbrug til transport af madaffald fra omlastning i Roskilde til forbehandlingsanlægget, videre til biogasanlægget og ud til landmændene, hvor det afgassede madaffald anvendes til jordforbedring, er beregnet til maksimum 7,6% af energiindholdet i den producerede biogas.

Yderligere informationer Spørgsmål kan rettes til direktør Trine Lindegaard Holmberg på telefon 46 34 75 15 eller via e-mail tlh@argo.dk- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Fakta om ARGO ARGO er landets tredjestørste affalds- og energiselskab og er ejet af ni kommuner, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. ARGO driver kraftvarmeværket ’Energitårnet’ i Roskilde, 14 genbrugspladser, to genbrugsbutikker, et genbrugsanlæg og et miljøcenter. Derudover er ARGO medejer af Afatek A/S og Dansk RestproduktHåndtering A.M.B.A