ARGO-agtsom

Gennem kampagnen ARGO-agtsom har ARGO gjort en ekstra indsats for at øge opmærksomheden på arbejdsmiljøet hos ARGOs medarbejdere og ledelse.

Med bannere på ARGOs intranet, A-skilte, plakater, roll-ups mm. har ARGO kommunikeret et vigtigt budskab til alle medarbejdere og ledere på tværs af selskabets afdelinger: Pas på jer selv og hinanden.

Baggrund

ARGOs arbejdsmiljøorganisation besluttede i 2017 at gøre en ekstra indsats for at øge opmærksomheden på arbejdsmiljøet hos ARGOs medarbejdere og ledelse. Det har resulteret i en række kampagner med titlen ARGO-agtsom, som formidler budskaber på et overordnet niveau og på flere specifikke områder.

ARGO har haft fokus på, at alvoren bag budskaberne er tydelige, men at de samtidig skal frembringe et smil på læberne. Det er bl.a. gjort ved at visualisere alle kampagnerne med ARGOs egne figurer, ARGOnauterne, som repræsenterer alle funktioner i virksomheden. Det har resulteret i administrations-ARGOnauter, kraftvarmeværk-ARGOnauter, Gensalgs-ARGOnauter osv. Se ARGOnauterne her.

Budskab

Det vigtigste budskab med ARGO-agtsom er, at ARGOs medarbejdere og ledelse skal passe på sig selv og hinanden.

ARGO stiller nødvendige værnemidler og hjælpemidler til rådighed, men det er essentielt at både ledelse og medarbejdere indtænker arbejdsmiljøet i den daglige opgaveløsning. Ellers kan det gå galt og resultere i arbejdsulykker.

ARGOs arbejdsmiljøorganisation arbejder med at øge opmærksomheden både på det arbejde, der udføres nu og her, og på det arbejde, der er i støbeskeen. Der er altså sket et skift fra at arbejde aktivt med nuværende arbejdsmiljøproblematikker til en mere proaktiv tilgang. Og ARGO håber, at de kommende års indsatser vil resultere i, at virksomheden kommer i en udviklende fase.

Kampagne: Tænk dig om (2017)

Den første kampagne introducerede begrebet ARGO-agtsom og var en overordnet kampagne for alle medarbejdere i ARGO. Her var formålet at formidle det grundlæggende budskab: Vi skal passe på os selv og på hinanden.

Det var et budskab, som var vigtigt at formidle. ARGO havde set flere ulykker, som kunne være undgået, hvis man havde tænkt sig bedre om i forbindelse med planlægningen eller udførslen af en arbejdsopgave. Se den første kampagne her.

Kampagne: Afdelingsspecifikke (2018)

I foråret 2018 lancerede ARGO en række budskaber, som var rettet mod de enkelte teams i selskabet.

Arbejdsmiljøgrupperne i de forskellige afdelinger havde forskellige ønsker til, hvad budskabet skulle omhandle.

I administrationen var der fokus på en mere positiv kultur. På kraftvarmeværket var der brug for, at der kom mere fokus på kravet om brug af hjelme og støvmasker. På genbrugspladserne blev opmærksomheden rettet mod brug af værnemidler ved kemisortering, at undgå tunge løft mm. Se alle budskaberne her.

Det har været vigtigt for ARGOs arbejdsmiljøorganisation, at et medlem af den pågældende arbejdsmiljøgruppe introducerede det nye budskab til sine kollegaer ved lanceringen. På den måde er det blevet sikret, at eventuelle spørgsmål fra kollagerne er blevet besvaret, og at budskabet er blevet taget godt imod.

Kampagne: Nærved uheld (2018)

I efteråret 2018 lancerede ARGO en ny fælleskampagne for hele virksomheden. Kampagnen omhandlede registrering af nærved uheld.

ARGOs arbejdsmiljøorganisation var enig om, at det var vigtigt at få indrapporteret nærved uheld, men at det var svært at få medarbejderne til at indberette dem. Og det kunne der være flere årsager til. Der kunne være fordomme forbundet med indrapporteringen; at medarbejderne måske tænkte, at ledelsen ville se skævt til vedkommende, der indrapporterede et nærved-uheld, eller at kollegaerne ville lave sjov med indberetningen.

Formålet med kampagnen var derfor at bryde med eventuelle fordomme og fortælle, hvor vigtigt indberetninger af nærved-uheld er. Budskabet med kampagnen var – og er stadig – at det er vigtigt for medarbejderens og kollegaernes arbejdsmiljø, at der bliver indrapporteret nærved uheld, så arbejdsulykker kan forebygges.

Kampagnen blev introduceret for alle ansatte i ARGO på et aftenmøde. Her blev det pointeret, at jo flere nærved uheld, der indrapporteres og handles på, desto færre arbejdsulykker vil ARGO opleve. I teorien gælder det, at for hvert 10. nærved uheld, der reageres på, undgås én arbejdsulykke. Se nogle af budskaberne her.

Der blev opsat to sideløbende mål med lanceringen af kampagnen:

  • ARGO skulle opnå et specifikt antal indberetninger af nærved uheld
  • ARGO ville visualisere udvalgte nærved uheld og løsninger til forebyggelse af disse

Kampagnen fik opbakning fra medarbejdere og ledelse, og ARGO kunne måle en markant effekt. Antallet af registrerede nærved uheld er steget tydeligt, mens antallet af arbejdsulykker er faldet i de år, hvor kampagnen har kørt.

Kampagne: Afdelingsspecifikke (2020)

I foråret 2020 fik ARGO trykt en række ARGOnaut smileyer, som arbejdsmiljøgrupperne anvender ved situationer, hvor de vil vise, at de har været forbi. Formålet med smileyerne er løbende at synliggøre og øge opmærksomheden på arbejdsmiljøet internt i ARGO. Se alle smileyerne her.

På genbrugspladserne har der været fokus på at få overholdt en regel om, at der skal bruges en ekstra mand ved kørsel i store maskiner, og når der presses affald på pladsen. Derudover har en anden kampagne for samme afdeling haft til formål at pointere, at der altid er tid nok til at tænke sig om, før en opgave skal løses. Se budskaberne her.

 

Kampagne: COVID-19 (2020)

Den seneste kampagne udspringer fra COVID-19 og den situation, hele samfundet står i i øjeblikket.

Gennem ARGOnauterne og ARGO-agtsom budskabet har ARGO illustreret retningslinjerne, som skal følges af alle medarbejdere og gæster. Budskabet om at holde afstand til hinanden og huske at spritte af er blevet trykt på roll-ups, menukort og plakater, og kan findes i alle ARGOs afdelinger. Se et udpluk af budskaberne her.

Evaluering

Daglig arbejdsmiljøleder, Maria Christensen, udtaler om kampagnerne:

”Som daglig arbejdsmiljøleder er det vigtigt for at mig, at medarbejderne føler sig trygge, når de skal udføre deres arbejde, og at de har tillid til at sige fra, hvis der er opgaver som de vurderer, ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige at udføre”.

Derfor har formålet med kampagnerne været at skabe opmærksomhed på arbejdsmiljøet og at tydeliggøre en holdning om, at ARGO skal være et sikkert sted at arbejde. Der er blevet stillet krav til medarbejderne om, at de skal opføre sig ARGO-agtsomt i deres daglige arbejde ved at passe på sig selv og hinanden.

Det er arbejdsorganisationens klare indtryk, at medarbejderne og ledelsen ved ARGO har brugt budskabet i deres arbejde. For nogle har det været lettere at minde en kollega om, at det er vigtigt at passe på sig selv. For andre har kampagnerne været en hjælp i forhold til eksterne gæster.

For alle er budskabet om et sikkert arbejdsmiljø blevet tydeliggjort – uanset om det er medarbejdere eller ledelse.

Yderligere info

Vil du vide mere om ARGOs erfaring med kampagnerne eller have oplysninger om marketingsbureauet, som ARGO samarbejder med?

Kontakt daglig arbejdsmiljøleder, Maria Christensen på mc@argo.dk