Rammer og ordensregler for adgang til direkte genbrug hos ARGO

RAMMER FOR BOOKING OG BRUG AF ADGANG TIL DIREKTE GENBRUG HOS ARGO:

Hvem kan booke et modtagerområde

 • Borgere over 18 år, virksomheder, idræts- og foreninger, samt humanitære organisationer.
 • Bosiddende eller beliggende i enten Roskilde, Lejre, Køge, Stevns, Kalundborg eller Solrød.

 

Hvordan booker jeg adgang til direkte genbrug

 1. ARGOs hjemmeside: https://argo.dk/privat/adgangtildirektegenbrug
 • Adgangen gælder i tidsrummet kl. 09.00-16.30
 • Bookningen skal ske to hverdage inden brug. Fx. vil du booke modtagerområdet til lørdag, så skal det ske senest torsdag klokken 12.00
 • Der kan maksimalt bookes 1 dag pr. måned for at give så mange som muligt fri adgang til at modtage genstande, materialer eller lignende til direkte genbrug
 • Når adgangen bookes, skal der oplyses hvilke genstande, materialer eller lignende, som aftageren ønsker indleveret
 • Det er aftagerens eget ansvar at markedsføre sin aktivitet på genbrugspladsen, dog forbeholder ARGO sig retten til at anvende det i sine kommunikationskanaler
 • ARGO stiller ikke strøm eller varmekilder til rådighed i forbindelse med adgang til direkte genbrug

 Modtagelse af genstande, materialer eller lignende til direkte genbrug

 • Du afgør selv som aftager, hvilke ting/materialer du ønsker at få indleveret fra medborgere, virksomheder, foreninger og humanitære organisationer
 • Det er aftagers eget ansvar, at gøre opmærksom på hvad du ønsker at modtage, fx via egne sociale medier og lignende
 • Følgende materialer kan ikke efterspørges, asbest, fyrværkeri, ammunition, våben og farligt affald

Fjernelse af affald

 • Det er ikke tilladt at klunse (fjerne affald, genstande, materialer eller lignende) fra genbrugspladserne, der ikke er indleveret til direkte genbrug hos dig. Overtrædelse betragtes som tyveri

Generel opførsel og ophold på genbrugspladsen

 • Anvisninger fra pladspersonalet skal til enhver tid følges og henvisninger efterleves
 • Almindelig høflighed og god opførsel overfor andre borgere og kunder på genbrugspladsen
 • Der må ikke foregå handel med genstande, materialer eller lignende, hvor der indgår økonomiske transaktioner eller bytte af varer. Hverken indleverede eller medbragte
 • Kundetoilettet kan frit afbenyttes

Oprydning

 • Efter udløb af adgangen til direkte genbrug, skal du selv sørge for oprydning og evt. bortskaffelse af uønskede ting, der evt. måtte være blevet indleveret ved en fejl
 • Overskydende genstande, materialer eller lignende, der betragtes som affald skal sorteres jf. skiltning på genbrugspladsen eller anvisning fra pladspersonalet

NB – Såfremt ovenstående forhold ikke overholdes, kan ARGO uden varsel bortvise personer fra genbrugspladsen og efterfølgende afvise adgang til booking igen.

ORDENSREGLER FOR ARGOS GENBRUGSPLADSER:

Adgang

 • Erhvervskunder fra hele landet samt borgere fra Roskilde, Lejre, Køge, Stevns, Kalundborg og Solrød kommuner kan aflevere sorteret affald på genbrugspladserne
 • Køretøjer med en registreret totalvægt op til 3.500 kg har adgang til genbrugspladserne. Eventuel trailer indgår ikke i totalvægten

Sortering og modtagelse af affald

 • Affald må kun være emballeret i klare sække, der modtages ikke affald i ugennemsigtig emballage
 • Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladserne
 • Skilte på containerne angiver, i hvilken container affaldet skal anbringes
 • Eternit skal afleveres i specialcontainere og max 15 plader pr. kunde pr. uge
 • Man må max. aflevere 1 m3 jord pr år/pr parcel
 • Genbrugspladsernes brugere skal medvirke til at rydde op og feje ved spild

 

Fjernelse af affald

 • Det er ikke tilladt at klunse (fjerne affald, genstande, materialer eller lignende) fra genbrugspladserne. Overtrædelse betragtes som tyveri

Færdsel og ophold på genbrugspladserne

 • Motoren må ikke være i tomgang mere end 1 minut
 • Børn og hunde ikke må lege på pladserne

God ro og orden

 • Ordensreglerne er fastsat med hjemmel i Politibekendtgørelsens § 16

NB – Såfremt ovenstående forhold ikke overholdes, kan ARGO uden varsel inddrage adgangen til genbrugspladserne både inden- og udenfor normal åbningstid.