Om os

ARGO er et I/S affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer. Vi prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.

ARGOs Plastafsætning

Plastafsætning
Der findes flere tusind typer plast, hver type har sine egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast og hård plast, farvet og gennemsigtig plast, og et utal af forskellige typer – som ovenikøbet ofte er limet eller svejset sammen. Derfor er plast desværre en af de mere komplicerede affaldstyper.

Rene og sammensatte plasttyper
Når vi taler om, hvad der i dag kan genanvendes, er det nødvendigt at se på, hvor ren plasttypen er. Alt plast er ’polymer’ plast bygget op af byggesten kaldet ‘monomere’. Det er antallet af ’monomerer’ i plasten, der afgør, om den kan genanvendes eller ej.

Hvis der kun er én type monomer i et plastprodukt, er der tale om et rent materiale, som er velegnet til genanvendelse, det er fx PET, PE og PP. Er der derimod flere typer monomer i produktet, er det et sammensat materiale, som i dag ikke kan genanvendes eller i hvert fald kun kan finde stærkt begrænset genanvendelse.

Genanvendelse fra husstande og genbrugspladser
ARGO sender p.t. det husstandsindsamlede plast og plast fra de 14 genbrugspladser som ARGO driver via DKK Plastics til EGN i Tyskland, hvor det sorteres yderligere. EGN’s anlæg er ISO-certificeret, og bliver derfor løbende udsat for myndighedstilsyn og tredjepartsvurderinger.

Trods variation i mængder og kvalitet er det generelle billede, jf. de oplysninger ARGO får fra DKK Plastics, at for blandet husholdningsplast gælder det, at cirka 1/3-del af plasten er rene plasttyper af rimelig høj kvalitet, cirka 1/3-del af plasten er til blandet lavkvalitetsplast, og cirka 1/3-del af plasten består af andet affald og frasorteret plast. Uanset plasttype sker afsætningen indenfor EU.

Vi får jf. kontrakt med EGN,detaljerede redegørelser, der bekræfter, at det genanvendelige plast fra os afsættes til kunder i Europa. Den del, der går videre til energiudnyttelse, bliver energiudnyttet på tyske affaldsenergianlæg.

Afsætning af plast i detaljer
Oparbejdning og genanvendt
Rene plasttyper som PE, PET og PP udgør cirka en 1/3 af plasten og sendes til oparbejdning hos samarbejdspartnere i Tyskland, Holland og Polen (aftagere kan ikke oplyses jf. konkurrenceforhold).

Erstatningsbrændstof til cementfabrik
Cirka en 1/3-del af plasten er lavkvalitetsplast som går til WSAA Neuss i Tyskland, hvor det bliver oparbejdet til EBS (erstatningsbrændstof). Herefter bliver det videresendt og brugt hos den schweiziske cementfabrik Holcim anlæg i Becum, Tyskland.

Energiudnyttelse
Det vil sige, at den sidste del af plasten, som består af frasorteret plast og affald, bliver energiudnyttet på et certificeret forbrændingsanlæg EGK disposal company Krefeld GmbH & Co. KG, Tyskland.

Ønsker for fremtiden
Vi har samme udfordringer som de øvrige affaldsselskaber i branchen, nemlig at sammensatte plasttyper er svære at genanvende. Vi ønsker derfor, sammen med politikere og forbrugere, at stille krav om rene plasttyper, der kan genanvendes. Det er vejen frem, at plastindustrien kun bruger en eller to typer plast i i fx emballage, og at det kun er af genanvendeligt plast i produkterne fremfor ny plast.

Til borgerne vil vi sige – bliv endelig ved med at sortere! Som borger er det svært at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes, og hvilken der ikke kan. Det er vores og affaldsindustriens opgave. Når vi modtager alle typer plast, kan vi også udpege, hvilke plastemballager der er problematiske, så de kan gøres mere genanvendelige. Kan vi ikke få plastproducenterne til at producere ensartet plast, så kan den teknologiske udvikling måske hjælpe os. Sorteringsanlæggene bliver stadig bedre til at adskille plasttyperne, og formentlig vil sammensat plast også en dag kunne genanvendes.

Nyt samarbejde og udbud
ARGO er i 2019 gået i samarbejde med ARC (Amager Ressource Center), Vestforbrænding, Københavns- og Frederiksberg Kommuner om et nyt fælles plastudbud. I 2020 blev en ny behandlingsleverandør af plastik fundet. Kontrakten løber i en to-årig periode med mulighed for forlængelse.

Direktør og chefgruppe

Diversitetspolitik

ARGO tror på, at det bidrager positivt til resultater og udvikling, når forskellige mennesker er samlet på en arbejdsplads. Politikken og de tilhørende aktiviteter har blandt andet fokus på forbedrede muligheder for det underrepræsenterede køn og fokus på det underrepræsenterede køns muligheder på alle ledelsesniveauer. Endvidere skal politikken understøtte diversitet på øvrige områder fx i forhold til alder og etnicitet. Generelt tilstræbes der diversitet og balance i ledergrupper og i andre relevante faglige sammenhænge.

Formålet med diversitetspolitikken er at bidrage til at ARGO, har den bedst mulige sammensætning af ledere og medarbejdere i forhold til personlige egenskaber og faglige kompetencer.

Læs ARGO’s diversitetspolitik her

CSR

CSR
ARGOs CSR-politik tager udgangspunkt i den internationale standard ISO 26000 ”Vejledning i samfundsmæssigt ansvar” og de syv områder for arbejdet med CSR, som præsenteres heri. ARGO har identificeret tre fokuspunkter som vurderes til at være særligt relevante for ARGOs virksomhedspraksis og dertilhørende samfundsansvar. ARGOs CSR-politik er tæt knyttet til ARGOs strategi for 2019-2022, og repræsenterer således både virksomhedens nuværende situation, og den forventede/ønskede udvikling. I CSR-politikken indgår en præsentation af de tre fokuspunkter: arbejdsforhold, miljø og lokal samfundsudvikling, samt en præsentation af hvordan CSR gør sig gældende i ARGOs indkøbs- og udbudspolitik.

De tre fokuspunkter: arbejdsforhold, miljø og lokal samfundsudvikling angiver at ARGO anerkender, at ARGO som selskab har et samfundsmæssigt ansvar, både eksternt og internt. Det betyder at ARGO har et ansvar i forhold til formidling og samarbejde udadtil og en forpligtelse indadtil i forhold til medarbejdernes trivsel, kompetencer og arbejdsmiljø. De tre fokuspunkter vil blive præsenteret nedenfor.

ARBEJDSFORHOLD:
ARGO er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne ISO 14.001 og ISO 45.001, og har som virksomhed været certificeret siden 2010. ARGO prioriterer arbejdsmiljøet højt, og ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor alle trives og føler sig trygge ved opgaveudførelsen. Dette udmønter sig blandt andet i at gøre en ekstra indsats for at øge sikkerhed på arbejdspladsen samt vidensdeling iblandt medarbejderne. Sikkerhed på arbejdspladsen angår ikke blot ARGOs egne medarbejdere. ARGO har derfor som mål at øge indsatsen ift. at sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig udførelse af eksternt arbejde-/opgaveløsning på ARGOs lokaliteter gennem risikovurderinger og stikprøvekontrol.

MILJØ:
Strategien 2019-2022 slår fast, at ARGO sammen med ejerkommunerne påtager sig et medansvar for at bidrage til realiseringen af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt i forhold til den fælles indsats om bæredygtig energi (mål 7), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11) og ansvarligt forbrug og produktion (mål 12). Mest specifikt skal ARGO bidrage til realiseringen af delmål 12.5 om, at affaldsgenerering inden 2030 skal væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Realiseringen af delmål 12.5 stiller bl.a. krav til indkøb af produkter, som giver den mindst mulige affaldsmængde eller produkter, som kan genanvendes, genbruges eller på anden måde recirkuleres, så den samlede affaldsmængde reduceres. Ved at inddrage relevante miljøhensyn i indkøbs- og udbudspolitikken medvirker ARGO til at skabe og understøtte et marked for miljøvenlige produkter og samtidig fremme innovationen af miljøvenlig produktion i almindelighed.

LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING:
Udviklingen til et mere bæredygtigt samfund er i høj grad et fælles ansvar. Løsningen på de globale udfordringer skal findes lokalt og kræver, at kommuner, affaldsselskaber, virksomheder, civilsamfund og borgere alle tager ansvar og arbejder sammen om helhedsorienterede løsninger.

I strategien 2019-2022 fremgår det af Resultatmål 1: tilfredshed med samarbejde og kommunikation med ARGO, at ARGO skal bidrage som udviklingspartner til at skabe innovation, teknologiudvikling og formidling på tværs af branchen og andre sektorer. Det er således et mål at ARGO ved at dele viden og kompetencer indenfor affaldshåndtering kan bidrage som aktiv samarbejdspartner i det kommunale arbejde.

ARGO har indgået en række samarbejder med lokale virksomheder og velgørende initiativer. Samarbejder er blandt aftageraftaler hvor varer fra genbrugspladsen f.eks. bliver repareret for derefter at kunne genbruges. Således bidrager disse samarbejder ikke blot til at løfte et socialt samfundsansvar, men det understøtter også ARGOs arbejde med at flytte affaldet højere op i affaldshierarkiet.

Grønne regnskaber

Job hos ARGO

Smiley ordning

Følg ARGOs udbud

Til leverandører
ARGO anvender udbudshjemmesiden Mercell til at udbyde diverse indkøb til ARGO. Såfremt du er interesseret i at følge ARGOs udbud kan du benytte dette link: 

https://www.mercell.com/da-dk/ordregiver/80477147/argo-is-udbud.aspx 

Læs også gerne ARGOs gældende indkøbs- og udbudspolitik på nedenstående link:
Indkøbs- og udbudspolitik 

I linket kan du se aktuelle indkøb som vil blive udbudt i løbet af 2022 og frem til 2025: 03-08-2023 – Udbudsoversigt

Dataetikpolitik