ARGOs ÅRSRAPPORT: ARGOs resultat for 2020 er tilfredsstillende trods covid-19 udfordringer

På ARGOs bestyrelsesmøde den 27. maj blev årsrapporten for 2020 godkendt. Rapporten indeholder en opsamling på de økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige resultater for 2020.

Ligesom resten af verden var ARGOs aktiviteter i 2020 påvirket af corona pandemien. ARGOs kerneopgaver omkring indsamling, håndtering og behandling af affald samt produktion af elektricitet og varme er samfundskritiske opgaver, som skal løses. Derfor kom 2020 i høj grad til at handle om at sikre stabil drift, hvilket er lykkedes, idet driften samlet set har kørt stabilt og tilfredsstillende.

Mere affald og mere genanvendelse på genbrugspladserne
Genbrugspladserne var i første omgang defineret af myndighederne som ’ikke-kritiske’ og blev derfor lukket, da Danmark lukkede ned i marts 2020. På baggrund af stor efterspørgsel fra borgerne landet over og efter ændrede anbefalinger fra myndighederne genåbnede pladserne allerede i slutningen af marts, i starten dog med adgangsbegrænsning. Alle genbrugspladserne har siden været åbne, og der har været usædvanlig mange besøg.
Genbrugspladserne modtog næsten 10% mere affald end forudsat, sandsynligvis fordi borgerne havde flere ’hjemmeprojekter’. Det har givet genbrugspladserne øgede udgifter til transport og behandling af affaldet. Samtidig er det lykkedes at hæve genanvendelsesprocenten samlet set for ARGOs 14 genbrugspladser. Genanvendelsen er steget med hele 2,5%, fra 83 % i 2019 til i 85,5% i 2020.

ARGO er et non-profit selskab
ARGO blev også økonomisk påvirket af pandemien. Markedspriserne på elektricitet og genanvendelige materialer som jern og metal faldt markant, hvilket samlet set gav ARGO en mindre indtægt på over 20 mio. kr.
Den mindre indtægt og de øgede omkostninger på genbrugspladserne opvejes til en vis grad af øgede indtægter på kraftvarmeværket, som har behandlet mere affald og dermed haft en større indtægt.

– ARGO er et non-profit selskab og bestyrelsen har derfor i de senere år valgt at tilbagebetale tidligere års overskud til forbrugerne, hvilket gøres ved at budgettere med underskud., fortæller Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og bestyrelsesformand i ARGO.
ARGO lander i årsregnskabet for 2020 samlet set på et underskud på ca. 29 mio. kr., som altså derved kommer forbrugerne til gode. ARGO har også bidraget til statskassen i form af betaling af ca. 158 mio. kr. i afgifter, herunder NOx-afgift og CO2-afgift.

Folketinget er inviteret til dialog
Et bredt flertal i Folketinget indgik den 16. juni 2020 aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor”, som ændrer rammerne for den kommunale affaldshåndtering. I den anledning har ARGO inviteret Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg på besøg.

– Vi er alle enige om målet, nemlig en mere grøn og cirkulær økonomi. Desværre baserer den politiske debat sig nogle gange mere på myter, end på hvad der foregår i den virkelige verden, hvor opgaverne løses. Det vil vi gerne i dialog med Folketingets politikere om, siger Niels Hörup. ARGO har ikke modtaget svar på sin invitation. – Men under alle omstændigheder føler vi os godt rustet til fremtiden, og vi fortsætter indsatsen for klima, miljø og bæredygtig økonomi, konkluderer Niels Hörup.

Yderligere information:
Kontakt gerne Trine Lindegaard Holmberg, direktør i ARGO på mail: tlh@argo.dk eller mob.: 29 28 88 44.